ÜYELİK ŞARTLARI

UŞAK VETERİNER HEKİMLER ODASININ ÜYELİK KOŞULLARI

Veteriner Hekimler, Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre, Veteriner Hekim olarak çalışabilmek ve meslekî eğitim yaptırabilmek için bulundukları yerin odasına kaydolmak, Birlik tarafından düzenlenen Veteriner Hekim kimlik belgesini almak, kimlik belgesini her yıl ocak ayı içinde vize ettirmek ve vecibelerini yerine getirerek üyeliklerini sürdürmek zorundadır.
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler Veteriner Hekim odalarına üye olabilirler.
Silahlı kuvvetler mensupları odaya üye olamaz ve organlarında görev alamaz. Ancak, üye olamamaları, kanunlarda belirtilen diğer koşullara uymak kaydı ile meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, meslekî eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslekî kural ve koşullara uyma yükümlülüklerine, haklarında haysiyet divanınca disiplin cezası uygulanmasına, kanunların öngördüğü koşullarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına resmî veya özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.
Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşların üyelikleri askerlik hizmetleri süresince dondurulur. Bu durum ilgililerin kanunlardan doğan yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.
Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar veya üye olmak mecburiyetinde bulunmayan Veteriner Hekimler meslekî hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.
Oda üyeleri, oda ile ilgili işlemler sırasında Kanun ile kendilerine verilmiş olan unvandan başka herhangi bir unvanı kullanamazlar. Resmî veya özel kurumlarda çalışanlar, bu kadro unvanı yanında meslekî unvanlarını da kullanabilirler.

 

UŞAK VETERİNER HEKİMLER ODASININ ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

Asıl Üyelik: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan Veteriner Hekimler odaya asıl üye olabilirler.
Onur Üyeliği: Türkiye’de veya yabancı ülkelerde, meslekî çalışmalara önemli katkısı olan, ülke tarımına ve mesleğe hizmeti genel kabul gören gerçek kişilere oda yönetim kurulu kararı ile onur üyeliği verilebilir.
Öğrenci Üyeliği: Veteriner hekimliği ile ilişkili meslekî disiplinlerde öğrenim gören öğrencilere, öğrenci üyeliği verilebilir.
Onur üyeleri ve öğrenci üyeler: Büyük Kongre veya oda genel kurullarına katılabilirler, ancak oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

UŞAK VETERİNER HEKİMLER ODASINA ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

UŞAK Veteriner Hekimler Odasına Üye olmak isteyen Veteriner Hekimlerin aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile Odaya başvuru yapmaları gerekmektedir.
a) Veteriner Hekim diploması veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,
b) Nüfus cüzdanı sureti ve “adli sicil belgesi”,
c) Dört adet renkli fotoğraf,
ç) Kayıt başvuru formu,
d) Bilgi formu,
e) Kayıt ücreti,
f) İkametgâh belgesi ve varsa iş adresini gösteren belge.

 

ÜYE NAKİL İŞLEMLERİ NAKİL İŞLEMLERİ

Odaya kayıtlı herhangi bir üyenin başka bir odaya naklini istemesi durumunda, odadaki kartoteksi ile 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgelerin fotokopisi gerekli açıklamalar da yapılarak bir yazı ile nakledileceği oda başkanlığına bildirilir. Ancak, kayıt belgelerinin asılları ve kartoteks dosyadan çıkarılmaz. Üyenin ayrıldığını ve naklinin yapıldığını her iki oda yetkilileri de otuz gün içinde Merkez Konseyine bildirmek zorundadırlar. Nakil isteğinde bulunan üyenin nakil işlemi, aidat dâhil olmak üzere odaya herhangi bir borcu varsa bu borç tahsil edilmeden yapılmaz.
Başka bir odaya naklini yaptırmış olan üye, yeniden eski odasına döndüğü takdirde, yine eski numarası ile yeni fiş ve kart doldurularak üye kayıt defteri üzerinde gerekli açıklamalar yapılır. Dosyasında saklanmakta olan kayıt belgeleri ve kart yenileriyle birleştirilerek şahsın dosyasına konur. Bu dosyalarda üyeye ait her türlü bilgi eksiksiz olarak bulundurulur.

ÜYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI ÜYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Birlik amaçlarının gerçekleşmesi amacıyla; Kanun, ilgili yönetmelikler ve yönergeler doğrultusunda meslekî faaliyette bulunmak,
Meslekî gelişmeyi ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, oda yetkili kurullarınca verilen kararlara uymak,
Oda ve kamu kuruluşları tarafından hakemlik, tanıklık ve bilirkişilik amacıyla, meslekî bilgilerine başvurulduğunda, zorunlu nedenler dışında kabul etmek,
Meslekî konularda oda ile ilişki kurmak, odanın ve mesleğin amaç ve ilkelerini gözetmek, meslek topluluğunun ortak yararlarını korumak,
Veteriner hekimliği mesleğinin onurunu ve saygınlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak, meslekî rekabette bu ilkelere uygun davranmak,
Meslekî gelişmeyi sağlamak ve üyelerle ilgili bilgilerin odada toplanmasına katkıda bulunmak için, her türlü meslekî çalışmalar konusunda odaya bilgi vermek ve bu doğrultudaki oda çalışmalarına katılmak,
Büyük Kongre, Merkez Konseyi, oda genel kurulu ve oda yönetim kurulu tarafından alınan ve uygulanması istenilen ilke ve kararlara uygun hareket etmek zorundadırlar.

ÜYELİKTEN AYRILMA – YENİDEN ÜYELİK BAŞVURUSUEN AYRILMA – YENİDELİK BAŞVURUSU

Herhangi bir nedenle meslekî etkinliği sürdürmek istemeyen, yedek subaylık, er ve erbaşlık hariç olmak üzere silahlı kuvvetler mensubu olan veya Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda Kimlik Belgesini geri vermek ve o tarihe kadar ki üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla odadan ayrılabilirler.
Kanun ve bu Yönetmelikteki istisna hükümleri saklı kalmak üzere, kaydı silinen üye yeniden üyelik niteliğini kazanıncaya kadar, mesleğini hiçbir surette yapamaz ve veteriner hekim unvanını kullanamaz.
Odadan ayrılan üyenin yeniden başvurması durumunda, odaya alınması yeni bir üye kaydı gibi yapılır. Büyük Kongrece belirlenen kayıt ücreti alınır. İşlemler, eski üye numarası ile yürütülür.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA YELİKTEN ÇIKARILMA

Genel hükümlere göre medeni haklarını yitirmiş olanlar ve meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülenler üyelikten çıkartılır. Üyelikten çıkarılanlar, süresiz olarak; geçici olarak çıkarılanlar ise, çıkarma süresi içinde hiçbir biçimde meslekî faaliyette bulunamazlar.
Meslek uygulamasından geçici olarak yasaklananlar mesleklerini uygulamaya devam ederlerse cezaları bir kat arttırılır. Üyelikten çıkartılanlar, Merkez Konseyine bildirilir ve Merkez Konseyince derhâl ilgili yerlere bildirilir.

ÜYELERİN YILLIK ÖDENTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELERİN YILLIK ÖDENTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yıllık ödenti, üyelerden, oda yönetim kurulunun vereceği karara göre peşin olarak ya da eşit taksitlerle alınır.
Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Her türlü ödenti ile öteki para cezalarını, yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde bağlı bulundukları odaya ödemeyenler hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini odalarına bildirmedikçe, eski adreslerine yapılan bildirimler üyeye iletilmiş sayılır. Üyeliği ile ilgili bilgilerdeki değişiklikleri bildirmemesi nedeniyle oluşacak her türlü hukukî sorumluluk üyeyi bağlar. Oda bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapamaz.
Oda yönetim kurulları, odaları bölgesinde çalışan oda üyesi tüm veteriner hekimlerden yıllık aidatlarını aynı yıl içinde toplamak zorundadırlar. Oda yönetim kurulları üyelerinden aidat toplamak üzere ücretli eleman çalıştırabilirler. Bu durumda bu elemandan hesap, yönetim kurulu veznedarınca günlük olarak alınır. Üyelerin aidatlarını aynı yıl içinde ödeyip ödemedikleri, olanağı olan odalarca bilgisayar tarafından, olanağı olmayan odalarca ise, kartoteks sistemi ile izlenir.

Üyelik için gerekli belgeleri aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz:

Kimlik formu için tıklayınız

İşyeri Veteriner Hekimi Yönergesi – Üst yazı – Okumak için tıklayınız

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE- Tıklayınız

2016 Uşak Veteriner Hekimler Odası Tüm hakları saklıdır.